Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam - Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Toàn Thư Hoàng Đế Trần-Nhân-Tông

Mục Lục

Dẫn Nhập

Chương Một: Hành Trạng

Chương Hai : Hoàng Đế Trần Nhân Tông và cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất 1285

Chương Ba : Chiến lược phòng thủ diện địa

Chương Bốn : Kế sách rút lui và phòng thủ chiến lược

 

Chương Năm : Trì Hoãn Chiến

Chương Sáu: Tổng phản công Khôi Phục Giang Sơn

Chương Bảy : Củng cố đất nước sau cuộc chiến tranh

Chương Tám : Cuộc chiến vệ quốc lần thứ ba 1288

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Biên Khảo Sử Của Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Chương Bảy : Củng cố đất nước sau cuộc chiến tranh

...

An-Nam Chí-Lược ghi: «Trương Văn Hổ suất 10 vạn quân, theo mệnh lệnh của Trấn Nam Vương. Tháng 9 khởi mùa đông khởi binh từ châu Ngạc». Như vậy tổng số quân Nguyên được điều động trong lần xâm lăng thứ ba là khoảng từ 200 đến 300 ngàn quân lính và chúng dự trù sẽ khởi sự tấn công vào tháng 9, tháng mùa đông bên Tàu thời tiết mát mẻ dễ chịu cho binh sĩ khi phải đi xa. Thế là guồng máy chiến tranh của giặc đã bắt đầu chuyển động.

Thế còn triều đình Đại Việt sẽ đối phó như thế nào?

Tin quân Nguyên khởi binh đã được các vị quan trấn giữ biên giới phi báo về triều đình. Quan chấp chính mong muốn tuyển thêm những người khỏe mạnh xung vào những đội quân tinh nhuệ. Nhưng Hưng Đạo Vương tự tin nói rằng: «Quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông. Dẫu đến 100 vạn quân mà như Bồ Kiên (là vua tiền Tần -một nước do tộc Đệ lập nên ở Bắc Trung Quốc- đem 100 vạn quân đánh Đông Tấn (Hán tộc) bị các tướng Tấn như Tạ Thạch, Tạ Huyên đánh tan tác trong trận Phi Thủy nổi tiếng. Bồ Kiên sau trận này chỉ còn mười vạn tàn quân chạy trốn về Lạc Dương) thì cũng làm gì được?».

Tháng 3 năm Đinh Hợi (1287) Đức Hoàng đế Trần lại hạ chiếu ân xá cho người có tội trong nước để an ủy dân chúng.

Tháng 4, mùa hạ, năm Đinh Hợi (1287), bổ dụng Tá Thiên Đại Vương Đức Việp làm quyền tướng quốc.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Quân Sử Việt Nam (TOP)